26/12/20

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020


ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ


15/5/20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΩΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΩΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και για την αποφυγή του συνωστισμού πολλών ανθρώπων, όλες τις Κυριακές του Μαΐου θα τελούνται περισσότερες Θ. Λειτουργίες σε Ναούς της πόλεως, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία
10:30 – 11:45 Θ. Λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
07:00 – 10:00 Όρθρος-Θ. Λειτουργία (Ι. Ν. Αγίας Άννας)
10:30 – 11:45 Θ. Λειτουργία (Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου)

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΚΟΡΙΝΟΣ
07:30 – 10:15 Όρθρος - Θ. Λειτουργία (Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων)
08:30 – 10:00 Θ. Λειτουργία (Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος)

ΛΟΦΟΣ
07:30 – 10:15 Όρθρος - Θ. Λειτουργία (Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου)
08:30 – 10:00 Θ. Λειτουργία (Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου)

ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΚΑΡΙΤΣΑ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΑΙΓΙΝΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΑΙΓΙΝΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
07:00 – 08:15 Θ. Λειτουργία
09:00 – 10:15 Θ. Λειτουργία

10/5/20

Κυριακή του Παραλύτου

Κατηγορία: Κυριακή του Παραλύτου | poimin.gr


Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Ιωάννη, Ε'(5) 1-15

Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα.
ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα.
ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν.
ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι.

ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ.
τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.
καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον.

ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.
ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει;

ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.
μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται.
ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.